Werkwijze bestuur

Het bestuur vervaardigt vanuit haar visie en doelstellingen een jaarplan van de door het bestuur en vrijwilligers uit te voeren activiteiten. Dit jaarplan wordt vastgesteld door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In ieder geval verzorgt het bestuur de uitgave van haar ledenblad en de informatieverstrekking via de website van de vereniging. Daarnaast verzorgt het bestuur een jaarverslag en een financieel jaarverslag van de activiteiten. Deze verslagen vindt u terug in ons documentatiecentrum onder jaarplan/verslagen.

In het door het bestuur te voeren overleg wordt een verdere taakverdeling tussen de bestuursleden overeengekomen. Leidraad hierbij is het toewijzen van aandachtsgebieden aan het dagelijks bestuur en het gebruik maken van bestuursleden met een specifief aangewezen taak. De taakverdeling vindt u hier terug.