Overzicht

Het Audiologisch Centrum is het centrum voor gehoor, taal en spraak.

In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie en techniek. Soms werkt er ook een psycholinguïst of spraak-/taalpatholoog. Zij houden zich bezig met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast verrichten zij multidisciplinaire diagnostiek bij kinderen die problemen hebben in de spraak- en/of taalontwikkeling.

Voor meer informatie ga naar de website www.fenac.nl of mail naar info@fenac.nl.

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werkt een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Voor meer informatie: ga naar de website www.integralevroeghulp.nl en kies daar voor hulp in uw regio of bel 030-236 37 07.U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Voor meer informatie ga naar de website www.integralevroeghulp.nl en kies daar voor hulp in uw regio of bel 030-236 37 07.

Wat doet MEE?

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. MEE kent de mogelijkheden en helpt u hier graag bij. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. De ondersteuning is gratis. U vindt MEE door het hele land.

Voor wie doet MEE het?

Heeft u een (kind of partner met een) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Of een beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme? Dan kunt u bij MEE terecht, evenals uw familie, vrienden en andere betrokkenen. Daarnaast is MEE een samenwerkingspartner, voor alle organisaties die mensen met een beperking van dienst willen zijn (bijvoorbeeld scholen, gemeenten, UWV, sportverenigingen en woningcorporaties).

Voor meer informatie: ga naar de website www.mee.nl en kies daar voor de MEE bij u in de buurt of bel MEE (lokaal tarief) 0900 – 999 88 88.

Wat u ook met oren en horen heeft, u bent van harte welkom op de site van de NVVS. Een site voor iedereen geïnteresseerd in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis) of diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI).

De site staat boordevol informatie, maar biedt u ook de mogelijkheid zelf informatie toe te voegen of met anderen in contact te komen. Daarnaast kunt u deelnemen aan diverse acties en leest u over doelen waar de NVVS zich hard voor maakt.

Voor meer informatie: ga naar de website www.nvvs.nl of mail naar info@nvvs.nl.

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. De landelijke oudervereniging Balans komt op voor deze kinderen.

Balans biedt ouders actuele doelgerichte informatie en onderling contact. Balans behartigt tevens de collectieve belangen van ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals de zorg en het onderwijs.

Voor meer informatie: ga naar de website www.balansdigitaal.nl en kies daar voor Balans bij u in de buurt.

Per Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Met meer dan 20.000 leden zijn zij dé landelijke vereniging van en voor budgethouders.

Net als 125.000 andere mensen met een chronische ziekte of een handicap/beperking kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met het geld dat u ontvangt, betaalt u zelf uw eigen zorgverlener. Daardoor krijgt u hulp van iemand die u zelf hebt uitgekozen. Iemand met wie het klikt, iemand die de zorg levert die u nodig hebt, op de manier en op de tijd die u wilt.

Omdat de regels rondom het pgb behoorlijk veelomvattend zijn, hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. Per Saldo geeft u houvast!

Voor meer informatie: ga naar de website www.pgb.nl of bel 0900 – 742 48 57 (€ 0,20 per minuut).

Soms zijn mensen niet meer in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. De rechter kan iemand aanwijzen om hun zaken te behartigen.

Er bestaan 3 soorten maatregelen:

  • Curatele; Als iemand zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Persoonlijke zaken zijn bijvoorbeeld een medische behandeling of verpleging
  • Bewind; Als iemand alleen niet meer voor zijn financiële zaken kan zorgen, kan hij onder bewind worden gesteld
  • Mentorschap; Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, kan hij een mentor krijgen om hem te helpen

Voor meer informatie: ga naar de website www.rechtspraak.nl en daar naar de betreffende pagina over dit onderwerp.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Zij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen. De SVB keert deze tegemoetkoming uit.

U kunt meer informatie vinden op de website van de SVB of via de telefoon TOG: 0475 36 8040.

Wat doet de Stichting Plotsdoven?

Plotseling of langzaam doof worden is een schokkende ervaring die de grond onder je voeten weg kan slaan. Het leven zoals je dat had, met werk of een opleiding, vrienden, hobby’s, alles kan ineens niet meer zoals je dat gewend was. En dat roept vaak veel vragen op. Over hoe door te gaan, hoe te leven met de doofheid. Vanuit die vragen is de Stichting Plotsdoven in 1989 opgericht.

De Stichting Plotsdoven heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven in ruimste zin ten doel gesteld. Re-integratie en zelfredzaamheid van plots- en laatdoven in de horende maatschappij staan daarbij voorop.

De Stichting Plotsdoven:

  • informeert en adviseert plots- en laatdoven
  • geeft voorlichting over plots- en laatdoofheid
  • heeft contactpersonen voor opvang en hulpverlening en verwijst zonodig door naar professionele hulpverlening
  • bevordert onderzoek op het gebied van plots- en laatdoofheid
  • organiseert landelijke en regionale activiteiten en themabijeenkomsten
  • geeft een contactblad uit

Voor meer informatie: ga naar de website www.stichtingplotsdoven.nl of mail naar info@stichtingplotsdoven.nl.

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Medewerkers van Visio kijken naar wat wél kan in plaats van wat niét kan. Het vizier staat altijd gericht op resultaat, samenhang en betrouwbaarheid. Visio realiseert met een persoonlijke en passende aanpak tevreden cliënten. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

Voor meer informatie: ga naar de website www.visio.org en of mail naar info@visio.org.

Zorgwijzer biedt informatie omtrent de sociale zekerheid in Nederland. ​Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Ook ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

Voor het aanvragen van ondersteuning via de Wmo gaat u naar uw gemeente. Deze bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Veel gemeenten hebben een apart Wmo-loket.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.