Auteursrecht

De Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN) spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De NFVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de NFVN beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de NFVN deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De NFVN website, alsmede de website naar welke middels de NFVN website worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Aangeboden informatie

De NFVN is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. De aangeboden informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd op actualiteit. De NFVN kan desondanks niet garanderen dat alle informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Neurofibromatose doet zich per individu heel verschillend voor. De gevolgen voor de één zijn heel verschillend dan bij de ander. De gepresenteerde informatie probeert zoveel mogelijk alle gevolgen in beeld te brengen die bijna nooit bij één individu zullen voorkomen. De NFVN wil met deze site algemeen geldende informatie verstrekken over neurofibromatose. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een professioneel advies.

Raadpleeg in alle gevallen voor vragen over uw eigen ziektebeeld uw behandelend arts of specialist.

De NFVN aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Documenten

De website van NFVN bevat de mogelijkheid om documenten te downloaden. De NFVN geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze documenten.

Forum

Het NFVN forum geeft de persoonlijke mening en visie van de auteurs weer. Alle deelnemers schrijven op persoonlijke titel en de NFVN is dan ook niet aansprakelijk voor hun standpunten. De NFVN kan daarnaast op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de reacties van bezoekers. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijvers en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van de NFVN. Het NFVN forum is een besloten medium. Alleen leden hebben toegang tot het forum. De NFVN kan te allen tijde naar eigen inzicht, berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

Links en verwijzingen naar andere sites

Neurofibromatose is een veelkoppige aandoening. Het is niet te voorkomen dat bij de beschrijving van alle medische facetten soms gebruik wordt gemaakt van op het publieke domein gepubliceerde informatie. Alle informatie op deze site is echter getoetst door onze eigen medisch deskundigen. Deze website kan, in dit kader, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De NFVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen/Koppelingen naar de websites van de Neurofibromatose Vereniging Nederland (NFVN)

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van de NFVN, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de NFVN de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt;
  • de sites van de NFVN mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames);
  • een site mag een link naar de NFVN maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren;
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de NFVN gebruiken (tenzij de NFVN daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven);
  • een site mag geen onjuiste informatie over de NFVN en haar producten en/of diensten geven;
  • een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.