Wat is het?

Intelligentie is dat je in staat bent om kennis en ervaring te gebruiken bij het oplossen van vraagstukken.

Mensen met NF1 hebben gemiddeld een lager IQ (intelligentie quotiënt) dan de gemiddelde bevolking. Bij kinderen met NF1 ligt het gemiddelde IQ rond de 90. Een klein deel heeft een verstandelijke beperking, dat wil zeggen een IQ lager dan 70. Ook is er een aantal mensen met NF1 met een gemiddeld of hoog IQ.

Tips voor wat je er misschien zelf aan kunt doen

Voor informatie, advies en ondersteuning kunnen ouders zelf onder andere terecht bij Integrale Vroeghulp (voor kinderen tot 4 jaar) of bij MEE.nl (kinderen boven de 4 jaar).

Waar kun je terecht voor extra ondersteuning?

Wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking, kan gedacht worden aan plaatsing op een SBO (Speciaal Basisonderwijs) school bij milde problemen. Of kan gedacht worden om het kind te plaatsen op een school binnen cluster 3 van het speciaal onderwijs bij ernstiger problemen (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), met een IQ lager dan 60). Meestal zal begeleiding op een reguliere basisschool de eerste stap zijn. Deze begeleiding is er om te zorgen dat kinderen op een school voor regulier onderwijs goed kunnen blijven functioneren. Voor informatie, advies en ondersteuning kunnen ouders zelf onder andere terecht bij Integrale Vroeghulp (voor kinderen tot 4 jaar) of bij MEE.nl (kinderen boven de 4 jaar).

Als een jongere een verstandelijke beperking heeft (intelligentie quotiënt (IQ) lager dan 70), kan in overleg met wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin besloten worden om ‘zorg in natura’ of een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen. Met een PGB kunnen bijvoorbeeld individuele begeleiding, sociale vaardigheidstraining of ondersteuning van de ouders worden betaald. Zorgcentra, instanties als MEE.nl of de huisarts kunnen meehelpen met de aanvraag van een PGB. Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die zelf hun zorg en begeleiding willen regelen met een PGB.